top of page

Algemene voorwaarden

van Caralinda BV – Brasschaat

Artikel 1

De rechtsverhouding tussen Caralinda BV, (hierna “Caralinda ” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, België, Oude Baan 141A, BE 0479.957.186, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere afspraken tussen Caralinda en de klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de algemene of bijzondere voorwaarden  zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Caralinda. Caralinda behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 2

Door het loutere verstrekken van de opdracht aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van Caralinda en hun voorrang op zijn/haar gebeurlijke eigen aan- of verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 3

De prestaties van Caralinda hebben,  naast het verschaffen van informatie via alle mogelijke communicatiekanalen en het organiseren van opleidingen, in hoofdzaak  betrekking op de toelevering van Wellness-apparatuur en het installeren en onderhouden van desbetreffende apparatuur (hierna genoemd ‘De Producten'). . Caralinda neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie betreffende haar Producten. Voor Producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen waarvoor nog onvoldoende testresultaten of reglementering beschikbaar zijn, gelden de door Caralinda aangegeven kenmerken en geleverde prestaties “onder voorbehoud” en zijn ze voor Caralinda niet bindend. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de Producten steeds “standaard”-producten zijn waarvan de klant de werking en doelstellingen voorafgaandelijk aan zijn bestelling heeft kunnen bestuderen via de door Caralinda en haar leverancier ter beschikking gestelde informatie. Bijgevolg aanvaardt de klant op het ogenblik van bestelling dat Caralinda geen enkele garantie geeft en geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant of zijn klanten te beantwoorden.

Artikel 4

Commerciële documenten en aanbiedingen van Caralinda scheppen geen verbintenissen in hoofde van Caralinda. De overeenkomst tussen Caralinda en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling door Caralinda of bij het begin van uitvoering door Caralinda.

Artikel 5

De prijzen van de Producten van Caralinda zijn,  behoudens anders vermeld,  steeds ”af fabriek”, exclusief btw en zonder gebeurlijke importheffingen en/of  verzend- en installatiekosten. Caralinda behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar verkopen en zonder haar beslissing ter zake te moeten verantwoorden, het principe van vooruitbetaling te hanteren op basis van de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Caralinda behoudt zich het recht voor om, vooraleer zij een bestelling aanvaardt, de door haar afgegeven prijzen te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 6

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 50,00. Bovendien is Caralinda gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna 'herinneringskosten' genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Caralinda te voldoen, kan Caralinda de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 7

Behoudens andersluidende afspraken, hanteert Caralinda de volgende betalingstermijnen : 35% van het totale bedrag bij de plaatsing van het order,  50% vooraf aan de daadwerkelijke levering en 15% bij installatie van de Producten.

Artikel 8

Alle geleverde Producten blijven eigendom van Caralinda tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde Producten op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.  De klant aanvaardt dat, vooraleer de verkoopprijs integraal werd betaald,  geen van de door Caralinda geleverde Producten onroerend worden door bestemming. 

Artikel 9

Bij niet-betaling, niet tijdig betalen of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van de overeenkomst door de klant, alsook ingeval van faillissement, liquidatie of overname van de activiteiten van de klant door een andere partij, kan Caralinda van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden beschouwen, onverminderd het recht om de geleverde Producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen. De Producten die zich nog onder Caralinda bevinden worden daarmee aan haar overgedragen tot zekerheid.

Artikel 10

Caralinda zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Caralinda geen resultaatsverbintenis. Caralinda behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant verbindt zich ertoe de uiteindelijke plaats van bestemming van de Producten volledig technisch geschikt te maken voor levering. Alle noodzakelijke aanvoerleidingen en aansluitingspunten worden door de klant voorzien. Indien deze uiteindelijke locatie niet volledig klaar zou zijn om de Producten te ontvangen en/of aan te sluiten op basis van de voordien voorgelegde technische specificaties, zal Caralinda de daaraan verbonden extra kosten doorrekenen aan de klant.

Artikel 11

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan Caralinda en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Caralinda indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen, zo gegrond, enkel aanleiding kunnen geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Caralinda, zonder dat Caralinda  daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn. Indien de vervanging van  het Product  niet mogelijk is,  zal Caralinda hoogstens gehouden zijn tot terugbetaling van de prijs op het ogenblik van oorspronkelijke aankoop van het Product.

Artikel 12

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Caralinda krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Caralinda beperkt tot de aansprakelijkheid die hiervoor is vermeld en alleszins tot hetgeen dwingend door de wet is opgelegd. Caralinda is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals, onbeschikbaarheid van apparatuur, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Caralinda is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de klant, noch is Caralinda aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Artikel 16

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, aangepast, gereproduceerd worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan derden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Caralinda.

Artikel 13

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. ziekte onder het personeel van Caralinda, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Caralinda, … ). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

Artikel 14

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Caralinda te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling. Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant  is de klant aan Caralinda een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 35 % van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Caralinda om gebeurlijke hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

Artikel 15

Caralinda behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de technische en/of esthetische kenmerken van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 16

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Caralinda. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Caralinda aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Caralinda. Door het plaatsen van de bestelling en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden aanvaardt de klant dat zijn  contactgegevens eveneens door Caralinda kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden en kunnen overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor marketing doeleinden.

door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Caralinda zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

Artikel 17

Caralinda zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissen of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Caralinda, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 18

De klant mag de overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Caralinda.

Artikel 19

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Artikel 20

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Caralinda houdt geenszins een afstand van recht in.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Caralinda zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door Caralinda en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Caralinda zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

Caralinda zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissen of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Caralinda, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 21

De overeenkomst tussen partrijen wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische gerechten bevoegd voor 2000 Antwerpen (m.n. de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de Ondernemingsrechtbank  Afdeling Antwerpen  en het vredegerecht van het eerste kanton te Antwerpen) zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering van  overeenkomst.  Caralinda kan ook enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

bottom of page